سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 23 April 2018

اطلاعیه ( لغو مجوز زیارتی شرکت بعثت )

بسمعه تعالی

 

 نظر به رأی شماره 97/500/1532 مورخ 97/02/02 هیئت تجدید نظر سازمان حج و زیارت کشور به اطلاع 

 

عموم وکارگزاران زیارتی می رساند مجوز فعالیت زیارتی شرکت بعثت به شماره ثبت 23493 لغو گردیده است.

 

 

                        مدیریت حج وزیارت استان اصفهان