سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 30 April 2018

اطلاعیه ( لغو مجوز زیارتی نیایش گشت زنده رود )

بسمعه تعالی

 

 نظر به رأی شماره 97/500/1692مورخ 97/02/03 هیئت تجدید نظر سازمان حج و زیارت کشور به اطلاع 

 

عموم وکارگزاران زیارتی می رساند مجوز فعالیت زیارتی دفتر خدمات زیارتی نیایش گشت زنده رود با کد کارگزاری

 

53149 لغو گردیده است.

 

 

                        مدیریت حج وزیارت استان اصفهان