شنبه 29 دی 1397
EN

نگارخانه

اسامی و زمان مصاحبه شرکت کنندگان فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات استان اصفهان.

اسامی و زمان مصاحبه شرکت کنندگان فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات استان اصفهان.
    اسامی و زمان مصاحبه شرکت کنندگان فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات استان اصفهان.  (لازم است کلیه پذیرفته شدگان  طی تماس با مطب دکتر سلیمانی به شماره32258847در روزهای  شنبه دوشنبه و  سه شنبه ساعت 4الی8عصرجهت انجام معاینات پزشکی مراجعه  نمایند. همچنین همراه داشتن اصل و تصویر مستندات اطلاعاتی که قبلا در سامانه ثبت گردیده و نیز چهار  قطعه عکس4*3 در زمان مصاحبه الزامی است)                                                                                                                                                     مکان مصاحبه:دفتر حج و زیارت استان اصفهان
ردیف شماره ملی نام نام خانوادگی زمان مصاحبه
1 1292521252 قاسم ابراهیم پور یکشنبه96/11/15ساعت8/30
2 1091750351 داریوش ابراهیمی جوزدانی یکشنبه96/11/15ساعت8/30
3 1080227148 محسن اسرافیلیان یکشنبه96/11/15ساعت8/30
4 5129953894 محمد مهدی اسماعیلی دهاقانی یکشنبه96/11/15ساعت8/30
5 1159040281 ایرج افشاری یکشنبه96/11/15ساعت8/30
6 1170750508 مسلم اک یکشنبه96/11/15ساعت8/30
7 2410087868 رضا اکبری یکشنبه96/11/15ساعت8/30
8 1285714784 حسین الهی دوست یکشنبه96/11/15ساعت8/30
9 1091088233 مرتضی امیرخانی نجف آبادی یکشنبه96/11/15ساعت8/30
10 1290948976 بابک امینی یکشنبه96/11/15ساعت9/30
11 5110101213 علی ایزدی جزی یکشنبه96/11/15ساعت9/30
12 1286893811 جواد آصالح یکشنبه96/11/15ساعت9/30
13 1286948592 مهدی آصالح یکشنبه96/11/15ساعت9/30
14 2030149926 سعید براتی یکشنبه96/11/15ساعت9/30
15 1286986486 حمید بلیغ یکشنبه96/11/15ساعت9/30
16 1285863860 سیداحمدرضا بنی لوحی یکشنبه96/11/15ساعت9/30
17 1199136069 محمدرضا بهاری یکشنبه96/11/15ساعت9/30
18 1287131697 عباس بیک زاده شهرکی یکشنبه96/11/15ساعت9/30
19 5129666127 علیمردان پناه پوریان یکشنبه96/11/15ساعت10/30
20 1287209270 امیرحسین پیرجمالی یکشنبه96/11/15ساعت10/30
21 1288191405 محمدجواد توتونچی یکشنبه96/11/15ساعت10/30
22 1112058257 رضا توکلی گارماسه یکشنبه96/11/15ساعت10/30
23 1249816084 محمد توکلی وندیشی یکشنبه96/11/15ساعت10/30
24 1285032527 احسان ثابت پور یکشنبه96/11/15ساعت10/30
25 1199198420 احمدرضا جمی یکشنبه96/11/15ساعت10/30
26 1142306232 سعید چراغی فروشانی یکشنبه96/11/15ساعت10/30
27 1289531196 هومان چهرازاد یکشنبه96/11/15ساعت10/30
28 5649707723 رضا حاجیان حسین ابادی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
29 1287017339 محمدمهدی حسامی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
30 5419667258 باقر حسین پور دوشنبه96/11/16ساعت8/30
31 6609672717 سید حسن حسینی دولت آبادی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
32 1288157932 امید حقیقی پوده دوشنبه96/11/16ساعت8/30
33 1288419538 رسول حقیقی پوده دوشنبه96/11/16ساعت8/30
34 5659403761 جمال خجسته بخت کویایی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
35 1292000031 محمد خیامباشی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
36 6609922616 علیرضا داوری دولت آبادی دوشنبه96/11/16ساعت8/30
37 1292648414 روح اله دشتی اصفهانی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
38 1288390696 حسین ربانی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
39 1290589208 جواد رحیمی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
40 1160075948 مصطفی رستمی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
41 1261229924 ابوالفضل رسولیان رهقی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
42 1199864315 سید علیرضا رضوی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
43 1199266744 محمد جواد رهایی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
44 1289493154 محمود زارعان دوشنبه96/11/16ساعت9/30
45 1292251700 محمدصالح سادات طالقانی دوشنبه96/11/16ساعت9/30
46 1292579226 ابوالفضل سپهرفر دوشنبه96/11/16ساعت10/30
47 1293333034 حمیدرضا سلطانی دوشنبه96/11/16ساعت10/30
48 1288033222 منصور سلطانی زاده دوشنبه96/11/16ساعت10/30
49 5499803943 حسین سلیمی دوشنبه96/11/16ساعت10/30
50 1170703410 مهدی سلیمیان ریزی دوشنبه96/11/16ساعت10/30
51 1270765779 سیدمحمدرضا سنبلستان دوشنبه96/11/16ساعت10/30
52 1290326363 علیرضا شا سنایی دوشنبه96/11/16ساعت10/30
53 1282427652 مسعود شاهزیدی دوشنبه96/11/16ساعت10/30
54 1290876207 مهدی شایسته فرد دوشنبه96/11/16ساعت10/30
55 1129768821 علی شریعتی نیا سه شنبه96/11/17ساعت8/30
56 1229938818 محمد حسین شفاعتی سه شنبه96/11/17ساعت8/30
57 1199402281 محمد صادق شفیعی سه شنبه96/11/17ساعت8/30
58 1141201410 بهروز شمس سه شنبه96/11/17ساعت8/30
59 1171098529 مصطفی شهیدی سه شنبه96/11/17ساعت8/30
60 1288124899 سید مهدی صدر سه شنبه96/11/17ساعت8/30
61 1285080696 محمدعلی صفاییه سه شنبه96/11/17ساعت8/30
62 1290687269 مهدی صفرزاده سه شنبه96/11/17ساعت8/30
63 1170653499 سید عباس صفوی ریزی سه شنبه96/11/17ساعت8/30
64 4470008575 حمید طالبی موری آبادی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
65 1293259926 علی عباسی نهوجی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
66 1150141395 سیدصادق عبداللهی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
67 1249759668 حسین عرب بافرانی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
68 5499558485 مجید عزیزی ارانی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
69 1229701079 ابوالفضل عصاری سه شنبه96/11/17ساعت9/30
70 6219924304 رضا علایی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
71 1289554341 امیرحسین غفراللهی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
72 1140253662 ابراهیم فخاری اسفریزی سه شنبه96/11/17ساعت9/30
73 1171036477 رحمت اله قاسمی سه شنبه96/11/17ساعت10/30
74 5129652231 علیرضا قاسمیان سه شنبه96/11/17ساعت10/30
75 1111885125 علی قنبری جولرستانی سه شنبه96/11/17ساعت10/30
76 0061967807 مهدی قندهاری علویجه سه شنبه96/11/17ساعت10/30
77 1291072731 محمد کارگر سه شنبه96/11/17ساعت10/30
78 1199265500 میثم کاظم پور سه شنبه96/11/17ساعت10/30
79 1100010807 مسعود کاظمی ونهری سه شنبه96/11/17ساعت10/30
80 1141114429 مهدی کمالی سه شنبه96/11/17ساعت10/30
81 1282864191 عباس کیانی سه شنبه96/11/17ساعت10/30
82 4621106971 هدایت اله کیانی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
83 1288163721 مهدی گیاه چین چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
84 1291956395 علی اکبر مالکی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
85 1141268388 محمدرضا مبشری خوزانی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
86 1287125451 مهدی محزونیه چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
87 1287412203 مجید محمدشفیعی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
88 1129631648 سلمان محمدی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
89 5640004339 محمدعلی محمدی کمال آبادی چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
90 1112026983 جلال مختاری چهارشنبه96/11/18ساعت8/30
91 1287266606 علیرضا مرادی چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
92 1170993591 منصور معتمدی سده چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
93 1260753220 محمد رضا معصومی چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
94 1110501285 روح الله مقیمی چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
95 1288206925 مهدی ملکوتی خواه چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
96 5659603238 محمدرضا ملکوتی خواه چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
97 1140756273 محمد منصوری امیریه چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
98 5659620061 غلامحسین منظوری امامزاده چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
99 5419134411 سید حمید موسوی چهارشنبه96/11/18ساعت9/30
100 1091213607 سید حسین موسوی دره بیدی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
101 1291042067 سید حسین موسوی مو رنانی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
102 1091147027 فتح اله ناظمی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
103 5659595081 اکبر ناظمی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
104 6609148759 حسین نریمانی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
105 5129907299 علی نوروزی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
106 6219971175 محسن نوروزی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
107 5409909453 ایوب واحدی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
108 1290355223 علیرضا ولایت مهر چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
109 1171130589 مهدی یزدانی چهارشنبه96/11/18ساعت10/30
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.